A magyar Polgári Törvénykönyv 205/A §(1) bekezdés és a 205./B.§ (1) bekezdésén alapuló

Általános szállítási- és szerződési feltételek

amelyet, a VODICSKA Vegyi Anyagokat Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: VODICSKA Kft.

Számlázási cím / A társaság székhelye: 2600 Vác, Széchenyi utca 32.

Szállítási cím / Telephely: 1224 Budapest Dózsa György út 105. Mechanikai Művek Ipartelep 52. épület

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-948233

Adószám: 22996998-2-13

Postacím: 2045 Törökbálint hrsz.: 0152/12

Bankszámlaszámok:

CIB Bank Ft 10700440-71732871-51100005

Cib Bank Eur [HU85]10700440-71732871-50000005 / SWIFT azonosító CIBHHUHB


Képviseli: dr. Vodicska Miklós ügyvezető

mint gyártó és szállító (továbbiakban Szállító) nyilvános web-oldalán minden megrendelő számára (továbbiakban Megrendelő) érvényesen közzétesz. (Szállító és Megrendelő a továbbiakban Felek)


A szerződés tárgya

 • 1. Jelen szerződés tárgya: Megrendelő által megismert, Szállító érvényben lévő terméklistáján szereplő ragasztó és az azokat kiegészítő termékek.
 • A termékek minőségi jellemzői és csomagolása: Megrendelők a Szállító terméklistáján szereplő ragasztótípusok jellemzőit, az interneten közölt termékleírásban, külön felkérés alapján a megrendelést megelőző szóbeli tájékoztatás és személyes oktatás alapján ismerhetik meg. Csomagolás 1 literes PE doboz, 5, 20 literes PE vödör, 100 literes PE hordó, illetve 1000 literes PE konténer, légmentesen lezárva, a felragasztott címkén feltüntetett tárolási, szállítási, használati feltételekkel.

A szerződés tartalma


 • 2. Szállító köteles a Megrendelő által telefon, fax vagy e-mail útján leadott megrendelés és vállalt szállítási határidejét haladéktalanul visszaigazolni, a szerződés tárgyát képező árut pedig a megállapodott határidőre Szállító, vagy a Megrendelő telephelyén Megrendelőnek átadni. Megrendelő, vagy igazolt képviselője köteles a megrendelt árut, a szállítólevélen vagy a számlán aláírással igazoltan átvenni, és annak ellenértékét a számlán megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni.
 • 3. Szállító az interneten közzétett web-oldalán és a termék csomagolásán is feltüntetett, a mindenkori időjárási viszonyok figyelembevételével történő tárolási, fuvarozási követelmények, szakmai normák, ajánlások továbbá a felhasználás-technológiai feltételek maradéktalan betartása esetén szavatolja az előírt minőséget és felhasználási lehetőséget.

A teljesítés módja


 • 4. Az átadás a Szállító telephelyén, munkaidőben történik. Szerződő felek ettől közös megegyezéssel (szóban vagy írásban) eltérhetnek.
 • 5. A mennyiségi vizsgálat az átvétel helyén és idejében azonnal történik.
 • 6. A bontatlan, és megfelelő módon tárolt termékekre Szállító szavatossági időt állapít meg, amelyet a címkén feltüntet. Megrendelő a szállított mennyiségre kiterjedő minőségi vizsgálatot a rendelkezésére álló minta-anyaggal elvégzett próbákkal való egybevetés alapján 3 napon belül köteles megkezdeni, észrevételeit a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt, de legkésőbb 5 napon belül Szállítónak írásban jelezni. Észrevétel hiányában a minőség megfelelősége elfogadottnak tekintendő.
 • 7. Ha a Megrendelő hibát észlel, köteles kifogását a Szállító képviselőjével azonnal írásban közölni és a szállítói kivizsgálást a felhasználási (minőségvizsgálati) helyen lehetővé tenni. A vizsgálat eredményéről Felek egyeztetett időpontban, szakmai álláspontjuk tételes részletezésével, közösen aláírt jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a szavatossági igényét e jegyzőkönyvre alapozva jelölheti meg. Eltérő vélemény esetében Felek közös költségére szakértő bevonását kezdeményezhetik. Az 5. és 6. pontban megjelölt határidők elmulasztása a szavatossági jog elvesztésével jár. A Megrendelő által lezárt csomagolásban átvett, de szállítás közben megsérült, illetve az előírásoktól eltérően tárolt, vagy felhasznált termék esetében a szavatossági jog nem érvényesíthető.

Fizetési feltételek

 • 8. Szállító a Megrendelő által átvett áruról számlát állít ki, amely tartalmazza a fizetés módját (készpénz vagy átutalás), a bankszámlaszámát, és átutalás esetén a megállapodás szerinti fizetési határidőt. Forintban történő késedelmes fizetés esetére Szállító a Magyar Polgári Törvénykönyv 301/A.§-ban részletezett, jogi személyek közötti mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. EURO esetében a felszámítható késedelmi kamat mértéke a mindenkor érvényben lévő BUBOR kamat az érvényes.

Szerződésszegés


 • 9. Ha Megrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott határidőben nem teljesíti, Szállító (Ptk. 281.§.) az újabb megrendelést csak az előre kiállított proforma számlájának kiegyenlítése után teljesíti. Fizetési teljesítésnek minden esetben az ellenértéknek a Szállító bankszámláján történő jóváírása fogadható el. Szerződő felek egymással szemben beszámítási, azaz számla kompenzáció jogával is jogosultak kölcsönös követeléseiket rendezni.

A szerződés módosítása és teljesítés nélküli megszűnése


 • 10. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eseti megrendelés a szállító részéről visszaigazolt konkrét szerződést csak írásban módosíthatja, és a megrendelői (objektív) elállás (Ptk. 381. §) is csak így gyakorolható a cégszerű aláírásra jogosult képviselő(k) által. Elállás esetén szállító kárátalány címén a megrendelt termék bruttó beszerzési ellenértékét és 3 havi tárolási díj mértékét jogosult felszámítani.
 • 11. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a mindenkor érvényes magyar Ptk. szabályait tekintik irányadónak, különösen a szállítási szerződésre (Ptk. 379–385. §) és a szerződésszegésre (Ptk. 298–311. §) - a jogszabály módosítása esetén változó számozástól függetlenül - vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • 12. A jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést felek egymással egyeztetve, kölcsönös követelések beszámításával (kompenzálásával) békés úton, egyezséggel rendeznek, amelyről közösen aláírt jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a vitás kérdés békés úton nem rendezhető, úgy felek az értékhatártól függően kikötik a szállító székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos hatáskörét és illetékességét, aki magyar nyelven és a hatályos magyar törvények szerint jogosult eljárni.
 • 13. A jelen általános feltételeket tartalmazó szerződés a szállító web-oldalán magyar nyelven készült, amelyet Megrendelők a rendelések visszaigazolásával, terméken vagy szállítólevélen feltüntetett web oldal cím megismerésével magukra nézve kötelezően tudomásul vesznek, azaz szerződési feltételként elfogadnak.
 • 14. A jelen szerződés konkrét tartalmára, Megrendelő mindenkori (fax, e-mail vagy telefon útján közölt ) megrendeléseire a Szállító részéről írásban közölt/visszaigazolt terméklista árai érvényesek. Az egyoldalú ár-változtatás jogát a szállító a külföldi alapanyagok és forint árfolyamok változásainak követése miatt fenntartja magának.
 • 15. Szállító a web-oldalon megjelenített általános szerződési feltételeket jogosult módosítani. A megrendelést követő módosítás elfogadásának hiányában Megrendelő érdekmúlás címén elállási jogával jogosult élni. A megrendelt és felhasznált termékek, valamint az originált csomagolás felbontása után elállási jog a megrendelőt nem illeti meg.

Budapest, 2012. szeptember 01.


dr. Vodicska Miklós sk.

ügyvezető